IENERGEIA: 'Ερώτηση 18 ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για τη διαχείριση των παλαιών αιολικών πάρκων'

IENERGEIA: 'Ερώτηση 18 ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για τη διαχείριση των παλαιών αιολικών πάρκων'

 • Terça-feira, 21 de Fevereiro de 2023

 •      A+  A-

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέθεσαν 18 ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες Στέλιος Κυμπουρόπουλος και Πέτρος Κόκκαλης, Θοδωρής Ζαγοράκης, Μανώλης Κεφαλογιάνης, σχετικά με την αναζήτηση δυνατότητων κυκλικής διαχείρισης των ανεμογεννητριών και στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα απόβλητα και την ανακύκλωση των υλικών αυτών στην Ευρώπη.

Uma questão foi submetida à Comissão Europeia por 18 eurodeputados, entre os quais os gregos Stelios Kymbouropoulos e Petros Kokkalis, Thodoris Zagorakis, Manolis Kefaloyaninis, sobre a procura de oportunidades de gestão circular de turbinas eólicas e a recolha de dados sobre resíduos e reciclagem de materiais dessas na Europa.

Στην ερώτηση αναφέρεται: «Θα πρέπει η Ευρώπη ταυτόχρονα να επενδύσει και στην αναζήτηση της λύσης, ώστε όλοι αυτοί οι τόνοι σκουπιδιών να αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο σύστημα κυκλικής διαχείρισης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Και τούτο, καθώς «η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επενδύσει στην ύπαρξη αιολικών πάρκων, ώστε σταδιακά οι ΑΠΕ να αποκτήσουν κυρίαρχο ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης». Όμως, πλέον, πολλά αιολικά πάρκα «έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους» και «χρίζουν είτε απομάκρυνσης είτε αντικατάστασης».

Τούτο είναι «δυστυχώς και η αχίλλειος πτέρνα της αιολικής ενέργειας, καθώς ο αριθμός των παροπλισμένων πτερυγίων θα είναι τόσο μεγάλος στα επόμενα 5-10 χρόνια που όλο το σύστημα θα πρέπει να αλλάξει».

A pergunta afirma: “Deve a Europa investir simultaneamente na procura da solução, para que todas estas toneladas de lixo possam servir de base a um novo sistema de gestão circular das Fontes de Energia Renováveis ​​(FER)”, refere o comunicado relevante. E isto, porque “a Grécia e outros países europeus têm apostado na existência de parques eólicos, de modo que as FER vão gradualmente adquirindo um papel dominante no cabaz energético da Europa”. Mas muitos parques eólicos estão agora "no final de seu ciclo de vida" e "precisam ser removidos ou substituídos".

Este é "infelizmente também o calcanhar de Aquiles da energia eólica, pois o número de pás desativadas será tão grande nos próximos 5 a 10 anos que todo o sistema terá que mudar".

 

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ και σύμφωνα τα στοιχεία, «το 2030 θα υπάρχουν περίπου 52.000 τόνοι πτερυγίων, που θα πρέπει να αποσύρουμε ετήσια στην Ευρώπη» και «η διαδικασία διάσπασης των υλικών, όπως γυαλί και πλαστικό, που απαρτίζουν τα μέρη των αιολικών μηχανημάτων εκτός του ότι είναι αρκετά δύσκολη ως προς τον διαχωρισμό τους χωρίς αυτά να καταστραφούν είναι και αρκετά ενεργοβόρα».

Επομένως, η Ευρώπη «θα πρέπει ταυτόχρονα να επενδύσει και στην αναζήτηση της λύσης, ώστε όλοι αυτοί οι τόνοι σκουπιδιών να αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο σύστημα κυκλικής διαχείρισης για τις ΑΠΕ». Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτάται αν σκοπεύει να υποστηρίξει δράσεις για την επιτάχυνση της κυκλικής χρήσης των πτερυγίων των ανεμογεννητριών» και «να αναφέρει ποια περαιτέρω μέτρα θα λάβει για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στην ΕΕ των ανεμογεννητριών».

Conforme informa a APE e de acordo com os dados, “em 2030 haverá cerca de 52.000 toneladas de pás, que teremos de retirar anualmente na Europa” e “o processo de decomposição dos materiais, como o vidro e o plástico, que fazem as partes das máquinas eólicas fora do que é bastante difícil em termos de separá-las sem que sejam destruídas e também consome bastante energia."

Por isso, a Europa “deveria em simultâneo investir na procura da solução, para que todas estas toneladas de lixo possam constituir a base para um novo sistema de gestão circular de FER”. Em particular, pergunta-se à Comissão Europeia se pretende apoiar ações para acelerar a utilização circular de pás de turbinas eólicas" e "indicar que outras medidas irá tomar para recolher dados sobre gestão de resíduos e reciclagem na UE de turbinas eólicas".

Την ερώτηση υπογράφουν οι ευρωβουλευτές: Magdalena Adamowicz, Arłukowicz Bartosz, Dan Stefan Motreanu, Kefalogiannis Manolis, Francisco Guerreiro, Kokkalis Petros, Bogovic Franc, Weiss Pernille, Katarína Roth Neveďalová, Blinkevičiūtė Vilija, Lexmann Miriam, Zagorakis Theodoros, Christophe Grudler, Barbara Thaler, Matjaž Nemec, Iuliu Winkler και Kovatchev Andrey.

A pergunta é assinada pelos deputados: Magdalena Adamowicz, Arłukowicz Bartosz, Dan Stefan Motreanu, Kefalogiannis Manolis, Francisco Guerreiro, Kokkalis Petros, Bogovic Franc, Weiss Pernille, Katarína Roth Neveďalová, Blinkevičiūtė Vilija, Lexmann Miriam, Zagorakis Theodoros, Christophe Grudler, Barbara Thaler , Matjaž Nemec, Iuliu Winkler e Kovatchev Andrey.

Lê a notícia aqui


Partilhar artigo

A ler também...

La Tribuna del País Vasco: 'UAP (OVNIS): Reporting and Scientific assessment in the EU. Exchange of views in the European Parliament'
 • La Tribuna del Pais Vasco
 • La Tribuna del País Vasco: 'UAP (OVNIS): Reporting and Scientific assessment in the EU. Exchange of views in the European Parliament'

  Segunda-feira, 22 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Sapo Lifestyle: 'Carne: A Pegada Insustentável. Documentário português distinguido pela crítica internacional chega ao streaming'
 • Sapo Lifestyle
 • Sapo Lifestyle: 'Carne: A Pegada Insustentável. Documentário português distinguido pela crítica internacional chega ao streaming'

  Quinta-feira, 18 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Campeão das Províncias: 'N.º1204
 • Campeão das províncias
 • Campeão das Províncias: 'N.º1204

  Quinta-feira, 18 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Atletismo Magazine: 'Documentário português distinguido pela crítica internacional chega hoje a plataforma gratuita de streaming'
 • Geral
 • Atletismo Magazine: 'Documentário português distinguido pela crítica internacional chega hoje a plataforma gratuita de streaming'

  Quinta-feira, 18 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Eco: 'Livre rejeita ir às europeias coligado com Volt. PAN avalia decisão'
 • Geral
 • Eco: 'Livre rejeita ir às europeias coligado com Volt. PAN avalia decisão'

  Terça-feira, 16 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Correio da Manhã: 'Eurodeputado Francisco Guerreiro foi o que mais defendeu o ambiente em Bruxelas'
 • Geral
 • Correio da Manhã: 'Eurodeputado Francisco Guerreiro foi o que mais defendeu o ambiente em Bruxelas'

  Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Português Press: 'Eurodeputado Francisco Guerreiro foi o que mais defendeu ambiente'
 • Português Press
 • Português Press: 'Eurodeputado Francisco Guerreiro foi o que mais defendeu ambiente'

  Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Sy Feed: 'Eurodeputado Francisco Guerreiro foi o que mais defendeu o ambiente em Bruxelas'
 • Sy Feed
 • Sy Feed: 'Eurodeputado Francisco Guerreiro foi o que mais defendeu o ambiente em Bruxelas'

  Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Ardina News:'Avaliação europeia revela que é a esquerda quem mais protege o ambiente direita está entre o grupo de pensadores pré-históricos'
 • Ardina
 • Ardina News:'Avaliação europeia revela que é a esquerda quem mais protege o ambiente direita está entre o grupo de pensadores pré-históricos'

  Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

  LER MAIS
  Associação Vegetariana Portuguesa: 'Mesa de Debate - Documentário CARNE: A Pegada Insustentável'
 • AVP
 • Associação Vegetariana Portuguesa: 'Mesa de Debate - Documentário CARNE: A Pegada Insustentável'

  Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

  LER MAIS

  mais notícias